NEN-EN 1090

De CE-Markering / NEN-EN 1090 heeft per juli 2014 grote invloed op de werkzaamheden van staal- en aluminiumconstructiebedrijven. Alle staal- en aluminiumconstructiebedrijven die constructieve (onder)delen leveren dienen deze vanaf 1 juli 2014 te leveren met een CE-markering en verklaring. Om deze CE-markering te mogen gebruiken moet voldaan worden aan de NEN-EN 1090. In deze normen zijn de eisen aan de onderneming en het product vastgelegd.

De EN 1090-1 beschrijft de voorwaarden waar een productie beheersingsproces aan moet voldoen om aan een fabrikant een certificering te kunnen verstrekken die hem het recht geeft om een CE-markering aan stalen of aluminium componenten of bouwpakketten voor draagconstructies te verbinden.

Deze CE-markering is een conformiteitverklaring, waarmee de fabrikant verklaart dat hij het product heeft geleverd volgens de specificatie die hij in zijn verklaring heeft omschreven. Een dergelijke verklaring dient in de gehele Europese Gemeenschap geaccepteerd te worden, waarbij de betreffende autoriteiten geen extra eisen aan de uitvoering van het product mogen stellen. De EN 1090-1 geeft aan waar de conformiteitsverklaring, die aan de CE-markering verbonden is, aan moet voldoen, en welke zaken in deze verklaring moeten zijn vermeld.

Voor de technische uitvoering van de eisen te stellen aan CE-gemarkeerde constructies verwijst de EN 1090-1 in belangrijke mate naar de EN 1090-2 voor de uitvoering van staalconstructies en naar de EN 1090-3 voor de uitvoering van aluminiumconstructies. In een enkele norm zijn hier de eisen beschreven voor alle typen constructies, van een eenvoudige luifel tot een groot gebouw, van een statisch belaste onderslagbalk tot een dynamisch belaste spoorbrug.

De EN 1090-1 bevat geen regels voor constructief ontwerpen, berekenen en fabriceren. Die regels zijn gegeven in de van toepassing zijnde delen van de Eurocode voor ontwerpen berekeningseisen en in de EN 1090-2 en EN1090-3 voor de uitvoeringseisen.

SWZ Consulting ondersteunt u bij het opzetten, invoeren en onderhouden van het NEN-EN 1090 systeem. Waar dat mogelijk is, wordt het systeem geïntegreerd in een bestaand zorgsysteem.